RODINNÁ LÉKÁRNA

Rodinná LÉKÁRNAPro všechny, kteří nehledají prodavače za pultem, ale lékárníka za tárou!

FARMACEUTICKÁ PÉČE (FP)

V současnosti lze považovat koncept Farmaceutické péče za základní filozofii v profesi lékárníka pro příští tisíciletí. Myšlenka Farmaceutické péče vznikla v 70. letech v USA. Autory jsou kliničtí farmaceuti prof. Hepler a prof. Strand. Na základě jasných důkazů o úmrtí a hospitalizaci pacientů v důsledku nežádoucích účinků léků vázaných na předpis se rozhodli prosadit klinickou farmacii do veřejných lékáren. Zároveň se jednalo o prosazení farmaceuta, který by měl být plně zodpovědný za farmakoterapii konkrétního pacienta. Farmaceutická péče vyžaduje jednoznačnou spolupráci mezi lékárníkem, pacientem a lékařem. O každém pacientovi je vedena dokumentace – protokol. Je několik definic Farmaceutické péče, které se v průběhu let měnily a mění.

Definice Farmaceutické péče

Jedná se o péči, kterou poskytuje lékárník pacientovi, aby bylo dosaženo optimální farmakoterapie, tzn. kvalitní, bezpečné, účinné, chronologicky sledované a monitorované. FP by měla být v kontextu se zdravotnictvím daného státu. Pro Farmaceutickou péči poskytovanou v rámci lékárny se užívá termínu Lékárenská péče.

V roce 1995 Council of Europe ve Štrasburku přijímá na zasedání věnovaném problematice farmacie koncept Farmaceutické péče jako základní dokument pro své členské státy. V roce 1998-1999 probíhá diskuse o zařazení tohoto dokumentu do pregraduálního studia na farmaceutických fakultách v Evropě (Evropská Asociace Farmaceutických Fakult). Potvrdilo se, že Farmaceutická péče je jednoznačně součástí moderního zdravotnictví vedle nemocniční péče, lékařské péče a ostatní péče (různé druhy sociální péče).

Farmaceutická péče vychází z disciplín, jako je klinická farmacie, dispenzace, znalost symptomů, ale i farmakoekonomika, farmakoepidemiologie, zdravotní výchova, prevence, etika. Měla by monitorovat farmakoterapii jednotlivého pacienta, včetně vedení dokumentace – protokolu o každém pacientovi. To vše klade velké nároky na lékárníky jak z hlediska odborných znalostí, tak z hlediska technického provedení.

Roviny poskytované FP

Pro názorné pochopení celé problematiky a nomenklatury bylo navrženo rozdělení FP na úrovni komunikace s klientem do dvou větví:

Výsledkem FP by měla být monitorovaná farmakoterapie, včetně navržení komplexní léčby pro konkrétního pacienta. Základní podmínkou pro rozvíjení konceptu Farmaceutické péče je zavedení Lékových záznamů pacienta.

Nedostatek peněz, času, ale i znalostí z klinické farmacie – to jsou nejčastější bariéry uváděné lékárníky, které zabraňují rozšíření konceptu FP v zemích Evropské unie (výsledky průzkumu provedeného v rámci EU). Mezi nejprogresivnější státy patří Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Velká Británie a Německo. Je snahou, aby byla mezi jednotlivými státy navázána spolupráce v rámci projektů (Pharmaceutical Care Network Europe). Jsou přesně vytipovány nemoci, jako je astma, diabetes mellitus, kardiovaskulární choroby, či další aspekty jako problematika farmakoterapie ve stáří, volně prodejné léky, které jsou sledovány a vyhodnocovány v jednotlivých zemích podle předem stanovených standardů.

Stále je otevřená i diskuze, zda služby poskytované v rámci Farmaceutické péče by měly být lékárníkovi hrazeny, či nikoli (např. v Quebecu jsou tyto služby lékárníkovi měsíčně hrazeny, vlastní přehled provedených služeb lékárník zaznamenává do databáze Patient medication record). Doposud se nedospělo k jednotnému závěru.

Rovněž je snaha o začlenění Farmaceutické péče do pregraduálního studia. Prakticky to znamená, aby již v rámci studia byl v daleko větší míře kladen důraz zejména na klinickou farmacii a farmakoterapii, ale i na znalosti ve vztahu ke zdravotnickým systémům, zdravotní výchově. EAFP má jako jednu z priorit prosadit koncept Farmaceutické péče do pregraduálního studia.

Farmaceutická (lékárenská) péče v ČR

Pro vlastní rozvoj Farmaceutické péče v České republice jsou nezbytné dva základní předpoklady. Jedním z nich je zájem ze strany lékárníků na praktické realizaci tohoto projektu. Druhým je vytvoření zázemí na farmaceutických fakultách – to znamená dostatek osobností schopných prosadit potřebné změny ve farmaceutickém studiu. Koncept Farmaceutické péče odráží vždy úroveň zdravotnictví daného státu. Avšak jednoznačně je jeho součástí. Je jen otázkou času, kdy a v jakém rozsahu dojde k jeho naplnění v dané společnosti.

Předmět a cíle lékárenské péče

Na obsahové náplni výše definovaného druhu zdravotní péče – lékárenské (farmaceutické) péči, se podílí zejména:

Speciální aspekty lékárenské péče

Poskytování lékárenské péče je spojeno s mnohými speciálními aspekty, které ji zcela a zásadně odlišují od služeb, za které je dosud hodnocena (tj. služby resp. výkon maloobchodu).

Jedná se především o:

Zdroje informací:
  1. Práznovcová L.: Lékové záznamy pacienta, PACE - program kontinuálního vzdělávání farmaceutů, PANAX Co, s.r.o., Praha 2000
  2. Práznovcová L.: Farmaceutická péče, časopis PACE NEWS, 3/2000
  3. Macešková B., Hobzová H.: Názory lékárníků na poskytování lékárenské péče v České republice, Čes. a Slov. Farmacie 48, 4, 1999
  4. Braun R.: Pharmaceutical Care: Was ist das?, Pharm. Ztg. 140, 1995
  5. The Pharmaceutical Journal, World-wide developments in pharmaceutical care, Vol. 260, April 18, 1998
  6. The Pharmaceutical Journal, Pharmaceutical care, Vol. 260, June 13, 1998
  7. The Pharmaceutical Journal, Pharmaceutical care: the minnesota model, Vol. 258, June 28, 1997
  8. The Pharmaceutical Journal, Pharmaceutical care: where we are now, Vol. 267, October 20, 2001
  9. The Pharmaceutical Journal, Pharmaceutical care - the German experience, Vol. 266, January 27, 2001
Copyright © 2005-2020, PharmDr. Martin Dočkal.
Projekt RODINNÁ LÉKÁRNA je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested.